Privatlivspolitik

Eurobulk behandler og opbevarer dine data i overensstemmelse med persondataforordningens (EU 2016/679) krav og bestemmelser herom. Vi benytter alene data til lovlige og saglige formål, fx som led i et ansættelsesforhold eller et kundeforhold. Vi sletter løbende unødvendige persondata, medmindre vi ved lov er pålagt at opbevare dem i en bestemt periode. Vi opbevarer som udgangspunkt persondata på medarbejdere i 5 år efter afsluttet samarbejde og på kunder, så længe et kontraktforhold består, eller hvor det med rimelighed kan forventes, at der indenfor kort tid genetableres et kontraktforhold. Når persondata på kunder skønnes unødvendige, slettes de løbende i overensstemmelse med Eurobulks interne retningslinjer og i overensstemmelse med persondataforordningens krav herom. Medarbejderne hos Eurobulk instrueres i god databehandlingsskik baseret på principperne i persondataforordningen.

Som datasubjekt har du følgende rettigheder:

  • Retten til at klage til datatilsynet.

  • Retten til at få adgang til at berigtige og få fjernet persondata.

  • Retten til at begrænse eller modsætte dig behandlingen af persondata.

  • Retten til dataportabilitet, hvis det er relevant.

Vi har gode og tidssvarende IT-systemer, som sørger for sikker opbevaring af data, og vi har indgået databehandleraftaler med de tredjeparter, som behandler data på vegne af Eurobulk. Vi videregiver ikke persondata til lande udenfor EU/EØS, men hvor dette mod forventning alligevel er nødvendigt, da oplyses datasubjektet herom.

Man er altid velkommen til at kontakte Eurobulk angående ovenstående.

Kasper Tvede Larsen – databeskyttelsesrådgiver – kt@eurobulk.dk

Bjarne Callesen –  IT ansvarlig – bc@eurobulk.dk.